IKALABING-ANIM NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Antipona sa Pagpasok
Awit 54, 4. 6
Sa akin ay tumutulong ang Diyos na Panginoon. Sa kanya ko iuukol ang alay ko na hahantong sa ngalan n'yang nagtatanggol.

Panalangin Pagkatipunan
Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig kami'y mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
TAON A (Leksiyonaryo: 106)
UNANG PAGBASA
Kar 12, 13. 16-19

Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan

Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at walang ibang diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kaninuman sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito ngunit nangangahas na di ka pansin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanma't ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami nang buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan, sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong sa kanila ng pagkakataong makapagsisi.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Awit 85, 5-6. 9-10. 15-16a

R/. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

Mapagpatawad ka at napakabuti;
sa dumadalangin at sa nagsisisi,
ang iyong pag-ibig ay mananatili.
Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin,
tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin.

R/. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

Ang lahat ng bansa na iyong nilalang,
lalapit sa iyo't magbibigay galang;
sila'y magpupuri sa 'yong kabutihan.
Pagkat ikaw lamang ang Diyos na Dakila
na anumang gawin ay kahanga-hanga!

R/. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait,
tapat at totoo, wagas ang pag-ibig;
lubhang mahabagi't banayad magalit.
Ibaling sa akin ang awa mo't habag,
iligtas mo ako at bigyan ng lakas.

R/. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 26-27

Pagbasa mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid: Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mt 11, 25

R/. Aleluya. Aleluya.
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n'ya
Hari s'ya ng mga aba.
R/. Aleluya. Aleluya.

EBANGHELYO
Mt 13, 24-43

Pagbasa mula sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, inilahad ni Hesus ang talinghagang ito sa mga tao. "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, 'Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?' Sumagot siya, 'Isang kaaway ang may kagagawan nito.' Tinanong siya ng mga utusan, 'Bubunutin po ba namin ang mga iyon?' 'Huwag,' sagot niya. 'Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani'y sasabihin ko sa mga tagapag-ani: Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigoy inyong tipunin sa aking kamalig.'"

Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Hesus sa kanila. "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng mga binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punongkahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito."

Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. "Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, at umalsa ang buong masa."

Sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta: "Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga, ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang likhain ang sanlibutan."

Pagkatapos, iniwan ni Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Hesus, "Ang Anak ng Tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Doo'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang mga pandinig ay makinig!"

Ang Ebanghelyo ng Panginoon.

TAON B (Leksiyonaryo: 107)
TAON K (Leksiyonaryo: 108)
UNANG PAGBASA
Gn 18, 1-10a

Pagbasa mula sa Aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punongkahoy. Noo'y kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang anu-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod nang halos sayad sa lupa ang mukha, at sinabi: "Mga ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito, at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin."

Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, "Madali ka, kumuha ka ng tatlumpung librang harina, at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan, at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain.

Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham: "Nasaan ang asawa mong si Sara?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya."

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Awit 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

R/. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig,
at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid,
kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit,
yaong gawang paninira'y hindi niya naiisip.

R/. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Kailanman, siya'y tapat makisama sa kapwa,
sa kaniyang kaibiga'y wala siyang maling gawa;
hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita.
At itinatampok niya ang matapat sa lumikha./p>

R/. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang,
at kahit na anong gawi'y hindi siya masuhulan,
upang yaong walang sala'y patawan ng kasalanan.
Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay.

R/. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

IKALAWANG PAGBASA
Col 1, 24-28

Pagbasa mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming sali't saling lahi, ngunit ngayo'y inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga: sumainyo si Kristo at dahil dito’y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat, at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lc 8, 15

R/. Aleluya. Aleluya.
Ang Salitang mula sa D'yos
kapag isinasaloob
ay mamumunga nang lubos.
R/. Aleluya. Aleluya.

EBANGHELYO
Lc 10, 38-42

Pagbasa mula sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaing nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaing ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya’t lumapit siya kay Hesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya."

Ang Ebanghelyo ng Panginoon.

Panalangin ukol sa Handog
Ama naming Lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Antipona sa Komunyon
Awit 111, 4-5
Ngayon ay ginugunita Poo'y mahabaging lubha. Sumasamba'y sasagana sa pagkain niyang handa sa magsabing s'ya'y dakila.

Panalangin Pagkakomunyon
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayo'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami'y pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.