IKALABING-SIYAM NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Antipona sa Pagpasok
Awit 74, 20. 21. 23
Tipan mo, Poon, sa amin ay huwag mong lilimutin nang ang aba'y h'wag apihin at kalaban mo'y matigil sa kanilang paniniil.

Panalangin Pagkatipunan
Ama naming makapangyarihan, lakas-loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritung sa ami'y kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami'y makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
TAON A (Leksiyonaryo: 115)
UNANG PAGBASA
1 Hari 19, 9a. 11-13a

Pagbasa mula sa unang Aklat ng Mga Hari

Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang anu-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon: "Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko." Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurug-durog ang mga bato sa lakas ng hangin ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Awit 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

R/. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n'ya'y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

R/. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga'y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira'y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama'y maghahari mula sa itaas.

R/. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai'y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari'y pawang katarungan,
magiging payapa't susunod ang madla sa kanyang daan.

R/. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 9, 1-5

Pagbasa mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko; hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo: matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan, anupa't mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos; sa kanila rin ibinigay ang Kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriyarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na Kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Awit 129, 5

R/. Aleluya. Aleluya.
Poon, ikaw ang pag-asa,
ang Salita mo'y ligaya,
pag-asa ko sa tuwina.
R/. Aleluya. Aleluya.

EBANGHELYO
Mt 14, 22-33

Pagbasa mula sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinakasakay ni Hesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpol ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot; si Hesus ito!" At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Hesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon!" sigaw niya. Agad siyang inabot ni Hesus. "Napakaliit ng iyong pananalig!" sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang Anak ng Diyos!" sabi nila.

Ang Ebanghelyo ng Panginoon.

TAON B (Leksiyonaryo: 116)
TAON K (Leksiyonaryo: 117)
UNANG PAGBASA
Kar 18, 6-9

Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan

Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno, upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin, upang kami'y bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Awit 32, 1 at 12. 18-19. 20 at 22

R/. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D'yos.

Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
kayong masunuri'y magpuri sa kanya!
Mapalad ang bansang ang Poon ang Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.

R/. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D'yos.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtataggutom sila’y binubuhay.

R/. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D'yos.

Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon;
siya ang sanggalang natin at katulong.
Ipagkaloob mo na aming makamit,
O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig,
yaman ang pag-asa'y sa 'yo nasasalig!

IKALAWANG PAGBASA
Heb 11, 1-2. 8-12

Pagbasa mula sa Sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin, at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa kanya.

Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mt 24, 42a. 44

R/. Aleluya. Aleluya.
Tayo ay laging magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
R/. Aleluya. Aleluya.

EBANGHELYO
Lc 12, 32-40

Pagbasa mula sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hatinggabi o madaling-araw siya dumating. Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo ma'y dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan."

Ang Ebanghelyo ng Panginoon.

Panalangin ukol sa Handog
Ama naming Lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang-loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami'y tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Antipona sa Komunyon
Awit 147, 12. 14
Purihin mo, Jerusalem, Poon ay iyong purihin. Siya ay lubhang butihing nagbibigay ng pagkaing mayro'ng linamnam na angkin.

Panalangin Pagkakomunyon
Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.