IKADALAWAMPU'T DALAWANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Antipona sa Pagpasok
Awit 86, 3-5
D'yos ko, ako'y kahabagan sa maghapong panawagan. Dulot mo'y kapatawaran sa lahat ng nagdarasal dahil lubos kang magmahal.

Panalangin Pagkatipunan
Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti'y iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooba'y manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

TAON A (Leksiyonaryo: 124)
UNANG PAGBASA
Jer 20, 7-9

Pagbasa mula sa Aklat ni propeta Jeremias

Panginoon, ako'y iyong hinihikayat, at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana; maghapon silang nagtatawa dahil sa akin.

Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng "Karahasan! Pagkasira!" Pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita.

Ngunit kung sabihin kong, "Lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan," para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito, hirap na hirap na akong magpigil.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Awit 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R/. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad;
Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.

R/. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakong banal,
ikaw roo'y mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay.
Kaya ako'y magpupuri't ikaw ang pag-uukulan.

R/. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat.
At ako ay dadalngin na kamay ko'y nakataas.
Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.

R/. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit.
Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nanghahawak,
pagkat ako kung hawak mo, kaligtasa'y natitiyak.

R/. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 12, 1-2

Pagbasa mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo: ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugud-lugod sa kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa kanya, at talagang ganap.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Ef 1, 17-18

R/. Aleluya. Aleluya.
D'yos Ama ni Hesukristo,
kami ay liwanagan mo
at tutugon kami sa 'yo.
R/. Aleluya. Aleluya.

EBANGHELYO
Mt 16, 21-27

Pagbasa mula sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito: "Panginoon, huwag nawa ng itulot ng Diyos! Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Hesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao."

Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang Anak ng Tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yao'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa."

Ang Ebanghelyo ng Panginoon.

TAON B (Leksiyonaryo: 125)
TAON K (Leksiyonaryo: 126)
UNANG PAGBASA
Sir 3, 19-21. 30-31

Pagbasa mula sa Aklat ni Sirak

Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin, at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikaw'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba; sa gayo'y kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan, huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matinong tao ang mga talinghaga; nawiwili silang makinig pagkat nais silang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Awit 67, 4-5ak. 6-7ab. 10-11

R/. Poon, biyaya mo'y 'bigay sa mahirap naming buhay.

Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid;
sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip.
Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan.
Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan.

R/. Poon, biyaya mo'y 'bigay sa mahirap naming buhay.

Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo,
tumitingin sa ulila't sanggalang ng mga balo.
May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot,
ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod.

R/. Poon, biyaya mo'y 'bigay sa mahirap naming buhay.

Dahil sa 'yo, yaong ulang masagana ay pumatak,
lupain mong natuyo na'y nanariwa at umunlad.
At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod,
ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos.

R/. Poon, biyaya mo'y 'bigay sa mahirap naming buhay.

IKALAWANG PAGBASA
Heb 12, 18-19. 22-24

Pagbasa mula sa Sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, hindi kayo lumapit, gawa ng paglapit ng mga Israelita, sa isang bundok na nakikita sa Bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta, at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo'y ang Bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di-mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay, na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Hesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mt 11, 29ab

R/. Aleluya. Aleluya.
Sabi ni Hesus na mahal:
Dalhin n'yo ang aking pasan;
Kaamuan ko'y tularan.
R/. Aleluya. Aleluya.

EBANGHELYO
Lc 14, 1. 7-14

Pagbasa mula sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas

Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos.

Napansin ni Hesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito: "Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, 'Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?' Sa gayo'y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, 'Kaibigan, dini ka sa kabisera.' Sa gayun, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas." Sinabi naman ni Hesus sa nag-anyaya sa kanya: "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayo'y nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayo'y magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal."

Ang Ebanghelyo ng Panginoon.

Panalangin ukol sa Handog
Ama naming Lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa ami'y tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Antipona sa Komunyon
Awit 31, 20
Kahanga-hangang lasapin ang pagkupkop mo sa amin, ito'y iyong inilihim nang dito'y pakinabangin tanang sa 'yo'y gumigiliw.

Panalangin Pagkakomunyon
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalu-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang-loob nami'y madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.