IKADALAWAMPU'T LIMANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

Antipona sa Pagpasok

Sabi ng Poong Maykapal, Ako ang s'yang kaligtasan ng hirang kong sambayanang tinutugon ko sa dasal na sagipin sa kaaway.

Panalangin Pagkatipunan
Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito kami'y pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
TAON A (Leksiyonaryo: 133)
UNANG PAGBASA
Is 55, 6-9

Pagbasa mula sa Aklat ni propeta Isaias

Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masama'y dapat nang talikdan, at ang mga liko'y dapat magbago na ng maling isipan; sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon: "Ang aking isipa'y di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daa't isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Awit 144, 2-3. 8-9. 17-18

R/. D'yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.

Aking pupurihi't pasasalamatan ang D'yos araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya'y purihin;
ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.

R/. D'yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.

Ang Panginoong D'yos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag.
Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

R/. D'yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.

Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao.
Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo.

R/. D'yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.

IKALAWANG PAGBASA
Fil 1, 20k-24. 27a

Pagbasa mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid, ang aking pinakananais ay, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo, yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo.

Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita tungkol kay Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mga Gawa 16, 14b

R/. Aleluya. Aleluya.
Kami'y iyong pangaralan
upang aming matutuhan
ang Salitang bumubuhay.
R/. Aleluya. Aleluya.

EBANGHELYO
Mt 20, 1-16a

Pagbasa mula sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: lumabas nang umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayu-tayo lamang sa liwasang-bayan. Sinabi niya sa kanila, 'Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa.' At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayun din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, 'Bakit kayo tatayu-tayo lang dito sa buong maghapon?' 'Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, e!' sagot nila. At sinabi niya, 'Kung ayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan.' Pagtatakip-silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, 'Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho.' Ang mga nagsimula nang mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila nang higit doon; ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 'Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?' At sinabi niya sa isa sa kanila, 'Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo, at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli nang tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang-loob?' Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli."

Ang Ebanghelyo ng Panginoon.

TAON B (Leksiyonaryo: 134)
TAON K (Leksiyonaryo: 135)
UNANG PAGBASA
Am 8, 4-7

Pagbasa mula sa Aklat ni propeta Amos

Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, "Inip na inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabbath, para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga." Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel: "Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa."

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Awit 112, 1-2. 4-6. 7-8

R/. Purihin ang Poong Diyos na sa dukha'y nagtatampok.

Ang Poo'y purihin! Dapat na magpuri ang mga alipin,
ang ngalan ng Poon ay dapat purihin.
Ang kanyang pangalan ay papurihan,
magmula ngayo’t magpakailanman.

R/. Purihin ang Poong Diyos na sa dukha'y nagtatampok.

Siya’y naghahari sa lahat ng bansa,
lampas pa sa langit ang pagkadakila.
Walang makatulad ang Panginoong Diyos,
na sa kalangitan doon naluluklok;
buhat sa itaas siya'y tumutunghay,
ang lupa at langit kanyang minamasdan.

R/. Purihin ang Poong Diyos na sa dukha'y nagtatampok.

Mula sa alabok ang mga mahirap,
sa pagkalugami ay itinataas.
Sa mga prinsipe ay isinama,
nagiging prinsipe ang mga lingkod n'ya.

R/. Purihin ang Poong Diyos na sa dukha'y nagtatampok.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tim 2, 1-8

Pagbasa mula sa unang Sulat kay Timoteo

Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayundin ang gawin ninyo para sa mga hari at mga maykapangyarihan upang makapamuhay tayo nang tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Hesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanang ito sa mga Hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling.

Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalanging may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
2 Cor 8, 9

R/. Aleluya. Aleluya.
Si Kristo ay naging dukha
upang tayo'y managana
sa bigay n'yang pagpapala.
R/. Aleluya. Aleluya.

EBANGHELYO
Lc 16, 1-13

Pagbasa mula sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinatanong: 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.' Nawika ng katiwala sa sarili, 'Aalisin na ako ng aking panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa; nahihiya naman akong magpalimos. A, alam ko na ang aking gagawin! Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan.' Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang panginoon. Tinanong niya ang una, 'Gaano ang utang mo sa aking panginoon?' Sumagot ito, 'Sandaang tapayang langis po.' 'Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali! Maupo ka't gawin mong limampu,' sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, 'Ikaw, gaano ang utang mo?' Sumagot ito, 'Sandaang kabang trigo po.' 'Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang,' wika niya. 'Isulat mo, walumpu.' Pinuri ng panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga maka-Diyos."

At nagpatuloy si Hesus ng pagsasalita, "Kaya't sinasabi ko sa inyo: gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay; ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon. Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran nang sabay ang Diyos at ang kayamanan.”

Ang Ebanghelyo ng Panginoon.

Panalangin ukol sa Handog
Ama naming Lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin nang may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

Antipona sa Komunyon
Awit 119, 4-5
Binigay mong mga utos para sundin nang malugod, kaya't iyong itaguyod landas ng puso ko't loob nang utos mo ay masunod.

Panalangin Pagkakomunyon
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.